Đất nước, con người Việt Nam qua ảnh hấp dẫn đại biểu APEC

Phan Thiết thiếu nước sạch cho sinh hoạt trầm trọng